Zpět na hlavní obsah
Strava

Co jsou Impact sacharidy?

Co jsou Impact sacharidy?
Simon Cushman
Autor a expert5 let Ago
Zobrazit profil Simon Cushman

Impact sacharidy

Impact sacharidy se zdají být ?asto sklo?ovány ve spojení s nar?stající popularitou low-carb (ketogenní) diety. Lidé vy?azují sacharidy ze své stravy a zárove? snižují procento t?lního tuku, vzniká více a více výzkum?, které se snaží odhalit, jak p?esn? mohou diety s nízkým obsahem sacharid? podpo?it snižování hmotnosti.

Na co výzkumy doopravdy narážejí je to, že nejde jen o sacharidy jako celek, které jsou ty špatné, ale m?li bychom se spíše zam??it na jednotlivé typy sacharid?, které konzumujete a také na to kdy je jíte. Volbou správného sacharidu ve správný ?as m?žete nakopnout regeneraci sval? a zárove? si hlídat stavbu t?la.

Související: THE Carb Crusher | Považujte chut? na sladké za poražené

Za?n?me u základ?. První v?cí, kterou pot?ebujete v?d?t o sledování vašich živin je to, že energie, m??ená v kaloriích (kcal), je tím hlavním faktorem. Pokud jste v energetickém deficitu, pak shazujete váhu, a pokud máte nadm?rný p?íjem energie, pak nabíráte váhu. OK – n?co z toho m?že být p?ipsáno hormon?m a genetice, ale tím hlavním faktorem je práv? množství kalorií, které p?ímo konzumujete a které ovliv?ují stavbu vašeho t?la.

M?žete odhadnout množství kalorií, které každý den pot?ebujete. To se nazývá „celkový denní energetický výdej“ a k jeho výpo?tu je pot?eba použít n?kolik rovnic. Výsledek vám poskytne p?edstavu o tom, kolik musíte denn? p?ijmout energie, abyste byli v rovnováze.

Jak jsou sacharidy tráveny?

Nejd?ív trochu o tom, jak trávíme sacharidy: Sacharidy jsou známé jako primární zdroj energie pro t?lo. Když konzumujete sacharidy, t?lo je št?pí na glukózu, která je transportována krví a je bu? skladována v játrech nebo použita svaly.

Když jsou sacharidy št?peny na glukózu a vstupují do krevního ob?hu (?asto ozna?ováno jako krevní cukr), t?lo to pozná a uvolní hormon inzulin, který vaše t?lo informuje o tom, že m?že absorbovat glukózu. Když vaše t?lo nepot?ebuje glukózu pro energii, inzulin t?lu vyšle signál, aby uschovalo cukr na pozd?ji v podob? glykogenových zásob ve svalech a jakmile jsou tyto zásoby plné, v podob? tuku.

Jídlo, které konzumujeme se d?lí na t?i r?zné makroživiny: bílkoviny, tuky a sacharidy. Sacharidy mohou být d?leny na subkategorie – jednoduché a komplexní sacharidy.

Jednoduché sacharidy, jinak známé jako „jednoduché cukry“ se nachází v ?ad? jídel jako je ovoce, zelenina a mléko a ve velkém množství i ve sladkostech a limonádách (p?idané cukry). Konzumace velkého množství jednoduchých sacharid?, hlavn? ve form? p?idaných cukr?, zp?sobí prudký nár?st krevního cukru a nár?st zásob tuku. V dlouhodobém horizontu to m?že zp?sobit „inzulinovou rezistanci“, kdy játra nejsou schopna správn? odpovídat na signály inzulinu, což m?že vést až k cukrovce 2. typu.

Dieta s nízkým p?íjmem sacharid? a Snižování váhy

D?vodem použití nízkosacharidové diety pro snižování hmotnosti je to, že když bude dostupné menší množství glukózy, zm?ny v koncentraci inzulinu zp?sobí, že bude docházet k využití tukových zásob. Zatímco když je inzulin vylu?ován, glykogen (t?lesné zásoby sacharid?) a tuky nebudou použity jako energie a to zp?sobí, že dojde k zastavení spalování tuk?.

Co jsou Impact sacharidy?

Název „impact sacharidy“ je ?asto používán u jednoduchých sacharid?, které zp?sobují r?st hladiny krevního cukru, protože mají na krevní cukr v?tší vliv než sacharidy, které mají menší dopad na hladinu krevního cukru. To je vše! Nicmén?, tyto „impact sacharidy“ mohou být št?peny ješt? více…

R?zné druhy sacharid? v potravinách jsou tvo?eny r?zn? dlouhými ?et?zci uhlíku, vodíku a kyslíku. Rozdílné délky znamenají, že t?lu trvá jejich št?pení r?znou dobu. To vedlo k zavedení m??ení glykemického indexu (GI). ?ím výše je jídlo na žeb?í?ku, tím rychleji se sacharidy št?pí a nar?stá krevní cukr. ?ím níže na žeb?í?ku, tím pomalejší je nár?st.

Pokud se pokoušíte shazovat hmotnost, chcete kontrolovat hladinu inzulinu, jak jen je možné, a proto byste m?li zkusit zajistit, že v?tšina sacharidového p?íjmu pochází z potravin s nízkým GI nebo ze sacharid?, které mají menší dopad na hladinu krevního cukru jako je nap?íklad nerozpustná vláknina nebo v?tšina cukerných alkohol?. To vám poskytne benefit déletrvajícího uvol?ování energie, bez výrazného zvýšení hladiny inzulinu.

Výjimkou pro toto pravidlo je, když vy?erpáte zásoby glukózy ve svalech a játrech (glykogen) a pot?ebujete navýšit hladinu krevního cukru. To m?že nastat po intenzivním tréninku, kdy jste spot?ebovali velké množství vašich zásob. V tomto p?ípad? mohou n?které sacharidy s vysokým GI prosp?t vašemu t?lu, protože nár?st inzulinu zp?sobí, že glukóza bude primárn? ukládána do jater a sval?.

Co si z ?lánku odnést

Pokud chcete shodit tuk, reakce inzulinu by m?ly být oblastí, kterou budete zkoumat. Impact sacharidy mohou být s mírou konzumovány, protože samy o sob? nezp?sobí, že ztloustnete, ale musíte vnímat reakce vašeho t?la na r?zné druhy sacharid?. Prohlédn?te si n?které naše doporu?ené sacharidy, které se liší podle vašich cíl? a ú?elu, zde.

Naše články slouží k informativním a vzdělávacím účelům, v žádném případě neslouží jako zdravotní rady. V případě nejasností v užívání doplňků stravy a suplementů nebo v případě radikální změny Vašich stravovacích návyků, se nejdříve poraďte s odborníkem na zdraví nebo kvalifikovaným nutričním poradcem.

Simon Cushman
Autor a expert
Zobrazit profil Simon Cushman

Simon se vydal na svou fitness cestu už ve velmi mladém věku, sportoval už od doby, kdy byl schopen koulet míčem. To ho dovedlo k soutěžení v mnoha různých sportech od rugby po squash.

Poté, co dokončil MSc v oboru Strength & Conditioning spolu s kvalifikací osobního trenéra, stal se akademikem na University of Chester. Od vyučování po studie založené na vědeckém výzkumu, aplikuje své znalosti jak v týmových, tak individuálních sportech.

myprotein